Stelling 1

Kinderen met een handicap zitten best op hun plaats in het buitengewoon onderwijs.

Resultaat stelling 1, Kinderen met een handicap zitten best op hun plaats in het buitengewoon onderwijs: 77,3% zegt Fout en 22,7% zegt juist

Antwoord InclusieAmbassade: FOUT.

Dit is niet zo voor elk kind met een handicap. Sommige ouders van een kind met een handicap kiezen voor buitengewoon onderwijs, maar andere ouders kiezen zeer bewust voor het regulier onderwijs voor hun kind. Wanneer ouders ervoor kiezen om hun kind met een handicap gewoon onderwijs te laten volgen, moet die keuze gerespecteerd worden. Kiezen voor inclusief onderwijs doen ouders vanuit de visie dat kinderen met een handicap het recht hebben om samen met andere kinderen onderwijs te volgen. Diversiteit in de klas weerspiegelt diversiteit in de samenleving. De ondersteuningsnoden van ieder uniek kind zijn bij voorkeur het uitgangspunt voor de keuze van een school: Wat heeft dit kind, met deze specifieke onderwijsbehoefte, uit deze (gezins)context op dit moment nodig om zoveel mogelijk kansen te krijgen? Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en hun ouders de kans krijgen om eigen keuzes te maken en als volwaardige partners betrokken worden bij de organisatie van de nodige ondersteuning op school.  En dat er ook in het gewone onderwijs voldoende expertise en middelen zijn om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte de nodige ondersteuning te bieden

Vlaanderen engageerde zich al vele jaren geleden om werk te maken van meer ‘inclusie’ van personen met een handicap in de samenleving, ook in het onderwijs.  Deze intentie werd in 2008 vastgelegd in het decreet over het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid. Het recht van leerlingen met een handicap om naar een gewone school te gaan is ook vastgelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit Verdrag legt uit wat het recht op onderwijs betekent voor kinderen met een handicap. Artikel 24 van dit verdrag stelt uitdrukkelijk dat ‘personen met een handicap toegang hebben tot inclusief, hoogwaardig en gratis basisonderwijs tot voortgezet onderwijs en wel op basis van gelijkheid met anderen in de gemeenschap waarin ze leven …’  Reeds in 2009 engageerde Vlaanderen zich om het VN-verdrag voor gelijke kansen voor personen met een handicap ook effectief in de praktijk te brengen.

Met goede intentie alleen geraken we er niet. Na langdurige onderhandelingen ging op 1 september 2015 uiteindelijk het M-decreet van kracht. Van bij de start stootte dit decreet op weerstanden. Bij de start van de huidige Vlaamse regering in 2019 verklaarde onze minister van onderwijs dat hij het M-decreet zou afschaffen. Op dit moment wordt er werk gemaakt van een decreet Leersteun, dat het M-decreet moet vervangen. Voor ons is het klaar en duidelijk: investeren in een kwaliteitsvol inclusief onderwijssysteem, is investeren in een inclusieve samenleving!